Замјеник руководиоца катедре: Проф.др Марко Васиљевић, редовни професор

Секретар катедре: Мсц Сања Симић

НАСТАВНИЦИ

Проф.др Перица Гојковић, редовни професор

Проф.др Марко Васиљевић, редовни професор

Проф.др Ратко Ђуричић, редовни професор

Проф.др Славко Ђурић, редовни професор

Проф.др Асиб Алихоџић, ванредни професор

др Милан Милотић, доцент

др Жељко Стевић, доцент

САРАДНИЦИ

Мсц Владимир Малчић, виши асистент

Мсц Сања Симић, виши асистент

Елдина Махмутагић, асистент

ЛИСТА ПРЕДМЕТА:

1Транспортне особине робе
2Саобраћајно право
3Саобраћајна географија
4Операциона истраживања
5Друмска возила са динамиком
6Екологија у саобраћају
7Механизација и технологија претовара
8Интермодални транспорт
9Вертикални транспорт
10Организација саобраћајних предузећа
11Управљање квалитетом
12Шпедиција
13Жељезничке пруге
14Жељезничка возила
15Експлоатација жељезничких кола
16Одржавање жељезничких возила
17Вуча возова
18Жељезничке станице и чворови
20Технологија и организација транспорта робе
21Технологија и организација транспорта путника
22Жељезнички СС уређаји
23Регулатива у жељезничком саобраћају
24Технологија жељезничког саобраћаја
25Безбједност жељезничког саобраћаја
26Жељезничка електроенергетска постројења
27Транспортне мреже (жељезнички саобраћај)
28Организација одржавања жељезничке инфраструктуре
29Испитивање пруга и возила
30Шпедиција и агенцијско пословање
31Основни видови транспорта II
32Логистички центри
33Складишни системи
34Логистички контролинг
35Повратна логистика
36Специјалне области логистике
37Индустријска логистика
38CITY логистика
39Организација телекомуникационих и поштанских предузећа
40Метеорологија
41Механика лета 1
42Ваздухопловна превозна средства 1
43Перформансе транспортних ваздухоплова 1
44Механика лета 2
45Ваздухопловна превозна средства 2
46Перформансе транспортних ваздухоплова 2
47Основе урбанизма
48Погонске групе ваздухоплова
49Контрола летења 1
50Ваздухопловна пристаништва
51Инструменти и опрема ваздухоплова 1
52Планирање превожења и експлоатација ваздухоплова
53Контрола летења 2
54Инструменти и опрема ваздухоплова 2
55Ваздухопловно право
56Робни транспорт у ваздушном саобраћају
57Ваздухопловна навигација
58Геодезија
59Експлоатација и управљање путевима
60Грађевински материјали
61Грађевинска регулатива
62Грађевинске конструкције
63Организација грађења
64Саобраћајни инфраструктурни системи
65Пројектовање путева
66Пројектовање жељезничких пруга
67Мостови и тунели
68Одржавање путева
69Одржавање жељезничких пруга
70Управљање ресурсима предузећа
71Еколошка заштита и управљање отпадом
72Методологија НИР
73Модели, симулације и анимације у саобраћају
74Детерминистички модели операционих истраживања
75Системи возова великих брзина
76Одабрана поглавља из технологије експлоатације жељезничког саобраћаја
77Теорија рада оператора, жељезничке мреже и организација вуче
78Планирање, саобраћајно пројектовање и одржавање жељезничке инфраструктуре
79Одабрана поглавља из транспорта путника жељезницом
80Систем квалитета и услуга у жељезничком саобраћају
81Одабрана поглавља из транспорта жељезницом
82Анализа ризика
83Моделирање у жељезничком саобраћају
84Планирање и пројектовање логистичких центара
85Оперативно планирање претоварних процеса
86Моделирање перформанси логистичких система
87Управљање маркетингом у логистици
88Логистика опасних материја
89Моделирање и управљање ланцима снабдјевања
90Методе управљања квалитетом у логистици
91Посебне области логистике повратних токова
92Посебне области CITY логистике
93Робни терминали
94Технологија интермодалног транспорта
95Пројектовање организације у логистици
96Управљање складишним системима
97Управљање квалитетом у поштанском саобраћају
98Системи одржавања ваздухоплова
99Транспортне мреже са примјенама у ваздушном саобраћају
100Поузданост ваздухоплова
101Ваздухопловна превозна средства 3
102Перформансе транспортних ваздухоплова 3
103Ваздухопловна пристаништа 3
104Контрола летења 3
105Планирање превожења и експлоатација ваздухоплова
106Методи оцјене безбједности ваздушне пловидбе
107Системи за позиционирање објеката
108Методологија пројектовања
109Одрживи развој и заштита животне средине
110Вредновање у саобраћају –  оптимизација инвестиција