Руководилац катедре: Др Марко Васиљевић, редовни професор

Секретар катедре: Мсц Владимир Малчић, виши асистент

НАСТАВНИЦИ

Др Ратко Ђуричић, редовни професор

Др Марко Васиљевић, редовни професор

Др Милан Милотић, ванредни професор

Др Жељко Стевић, доцент

Др Сузана Миладић-Тешић, доцент

САРАДНИЦИ

Мсц Владимир Малчић, виши асистент

Мсц Сања Симић, виши асистент

Мсц Елдина Хускановић, виши асистент

ЛИСТА ПРЕДМЕТА:

 1. Транспортне особине робе
 2. Саобраћајно транспортно право
 3. Саобраћајна географија
 4. Логистика у саобраћају
 5. Операциона истраживања
 6. Друмска возила са динамиком
 7. Екологија у саобраћају
 8. Механизација и технологија претовара
 9. Организација саобраћајних предузећа
 10. Интермодални транспорт
 11. Шпедиција
 12. Жељезничке пруге
 13. Жељезничка возила
 14. Експлоатација жељезничких кола
 15. Жељезничке станице и чворови
 16. Вуча возова
 17. Жељезнички СС уређаји
 18. Жељезничка електроенергетска постројења
 19. Жељезнички СС уређаји и електроенергетска постројења
 20. Одржавање жељезничке инфраструктуре
 21. Одржавање жељезничких возила
 22. Технологија и организација транспорта робе
 23. Технологија и организација транспорта путника
 24. Технологија жељезничког саобраћаја
 25. Регулатива у жељезничком саобраћају
 26. Моделирање у жељезничком саобраћају
 27. Управљање квалитетом
 28. Безбједност жељезничког саобраћаја
 29. Тржишно и маркетиншко пословање жељезнице
 30. Инжењерска економика у жељезничком саобраћају и транспорту
 31. Анализа ванредних догађаја на жељезници
 32. Испитивање пруга и возила
 33. Транспортне мреже (жељезнички саобраћај)
 34. Шпедиција и агенцијско пословање
 35. Основни видови транспорта I
 36. Основни видови транспорта II
 37. Логистички центри
 38. Складишни системи
 39. Вертикални транспорт
 40. Транспорт опасне робе
 41. Логистички контролинг
 42. Повратна логистика
 43. Специјалне области логистике
 44. Индустријска логистика
 45. CITY логистика
 46. Организација телекомуникационих и поштанских предузећа
 47. Метеорологија
 48. Механика лета 1
 49. Ваздухопловна превозна средства 1
 50. Перформансе транспортних ваздухоплова 1
 51. Механика лета 2
 52. Ваздухопловна превозна средства 2
 53. Перформансе транспортних ваздухоплова 2
 54. Основе урбанизма
 55. Погонске групе ваздухоплова
 56. Контрола летења 1
 57. Ваздухопловна пристаништва
 58. Инструменти и опрема ваздухоплова 1
 59. Планирање превожења и експлоатација ваздухоплова
 60. Контрола летења 2
 61. Инструменти и опрема ваздухоплова 2
 62. Ваздухопловно право
 63. Робни транспорт у ваздушном саобраћају
 64. Ваздухопловна навигација
 65. Геодезија
 66. Експлоатација и управљање путевима
 67. Грађевински материјали
 68. Грађевинска регулатива
 69. Грађевинске конструкције
 70. Организација грађења
 71. Саобраћајни инфраструктурни системи
 72. Пројектовање путева
 73. Пројектовање жељезничких пруга
 74. Мостови и тунели
 75. Одржавање путева
 76. Одржавање жељезничких пруга
 77. Управљање ресурсима предузећа
 78. Еколошка заштита и управљање отпадом
 79. Методологија научно-истраживачког рада
 80. Модели, симулације и анимације у саобраћају
 81. Детерминистички модели операционих истраживања
 82. Системи возова великих брзина
 83. Одабрана поглавља из технологије експлоатације жељезничког саобраћаја
 84. Теорија рада оператора, жељезничке мреже и организација вуче
 85. Планирање, саобраћајно пројектовање и одржавање жељезничке инфраструктуре
 86. Одабрана поглавља из транспорта путника жељезницом
 87. Систем квалитета и услуга у жељезничком саобраћају
 88. Одабрана поглавља из транспорта робе жељезницом
 89. Анализа ризика
 90. Планирање и пројектовање логистичких центара
 91. Оперативно планирање претоварних процеса
 92. Моделирање перформанси логистичких система
 93. Управљање маркетингом у логистици
 94. Логистика опасних материја
 95. Моделирање и управљање ланцима снабдјевања
 96. Методе управљања квалитетом у логистици
 97. Посебне области логистике повратних токова
 98. Посебне области CITY логистике
 99. Робни терминали
 100. Технологија интермодалног транспорта
 101. Пројектовање организације у логистици
 102. Управљање складишним системима
 103. Управљање квалитетом у поштанском саобраћају
 104. Системи одржавања ваздухоплова
 105. Транспортне мреже са примјенама у ваздушном саобраћају
 106. Поузданост ваздухоплова
 107. Ваздухопловна превозна средства 3
 108. Перформансе транспортних ваздухоплова 3
 109. Ваздухопловна пристаништа 3
 110. Контрола летења 3
 111. Планирање превожења и експлоатација ваздухоплова
 112. Методи оцјене безбједности ваздушне пловидбе
 113. Системи за позиционирање објеката
 114. Методологија пројектовања
 115. Одрживи развој и заштита животне средине
 116. Вредновање у саобраћају –  оптимизација инвестиција

ПРОЈЕКТИ ЧИЈИ СУ НОСИОЦИ ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

1.„УТИЦАЈ ГЕОМЕТРИЈСКИХ ЕЛЕМЕНАТА ДВОТРАЧНИХ ПУТЕВА У МОДЕЛИМА АНАЛИЗЕ САОБРАЋАЈНОГ РИЗИКА“. Министарство за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, Носилац пројекта – Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву (2021). национални, (2020-2022)