Декан и продекани

Декан факултета

Проф. др Мирослав Костадиновић, ванредни професор
e-mail: miroslav.kostadinovic@sf.ues.rs.ba
Tел: 053/200-100

Продекан за наставу

др Наташа Ђалић, доцент
e-mail: natasa.djalic@sf.ues.rs.ba
Tел: 053/200-100

Продекан за научно-истраживачки рад (НИР)

Проф. др Бојан Марић, ванредни професор
e-mail: bojan.maric@sf.ues.rs.ba
Tел: 053/200-100