О Факултету

Саобраћајни факултет у Добоју, Универзитета у Источном Сарајеву је основан на иницијативу Више техничке школе из Добоја и Скупштине Општине Добој Одлуком Народне Скупштине Републике Српске 28. јула 2005. године.

Саобраћајни факултет је високообразовна научна институција која организује студије свих циклуса по систему 4+1+3 (четири године студија првог циклуса, једна година студија другог циклуса и три године студија трећег циклуса), у оквиру којих се студентима пружа знање и стално стручно образовање и усавршавање, спроводе основна, примијењенa и развојна истраживања у области саобраћаја, саобраћајница, информатике у саобраћају и моторних возила.

На Саобраћајном факултету обавља се научно-истраживачка дjелатност кроз:

 • основна развојна и примиjењена научна истраживања у циљу унапређења образовног и научно-истраживачког рада у областима за које је Саобраћајни факултет матичан,
 • организовање научно-стручних скупова,
 • сарадњу са образовним, научним и другим организацијама из земље и иностранства,
 • пружање наставно-образовних и научно-истраживачких услуга домаћим и иностраним корисницима,
 • реализацију научно-истраживачке дјелатности и унапређење науке и сарадње са привредним и другим организацијама у рјешавању различитих научних и стручних  проблема,
 • вјештачења, анализе и експертизе у саобраћају и др.

Факултет је у школској 2005/06. години уписао студенте на два од пет одобрених смјерова и то: студиј за стицање образовања саобраћајне струке са образовним профилима дипломирани инжењер друмског саобраћаја и дипломирани инжењер жељезничког саобраћајa. Од 2006/07. школске године извршен је упис и на преостала три смјера: поштански, телекомуникације и логистика.

До 2014. године на Саобраћајном факултету, студијски програм „Саобраћај“ настава је извођена на смјеровима: Друмски и градски саобраћај, Жељезнички саобраћај, Поштански саобраћај, Телекомуникације и Логистика. У 2014. години Министарство просвјете и културе Републике Српске својим Рјешењем број: 07.050/612-10-1-2/14 од 29.07.2014. године, одобрило је извођење иновираног програма првог и другог циклуса студија на студијском програму „Саобраћај“, при чему је поред већ постојећих смјерова одобрено извођење наставе на нових пет смјерова. У складу са тим, постојећи смјерови I циклуса студија на студијском програму „Саобраћај“ су:

 • Друмски и градски саобраћај,
 • Жељезнички саобраћај,
 • Телекомуникације и поштански саобраћај,
 • Логистика,
 • Информатика у саобраћају,
 • Моторна возила,
 • Саобраћајнице и
 • Ваздушни саобраћај.

Сви усвојени нови наставни планови и програми усклађени су са Болоњским процесом.

Прве двије године студија су заједничке за све студенте без обзира на одабрани студијски модул. Сви предмети на прве двије године су обавезни. Овдје студенти стичу општа знања неопходна за наставак студирања на одабраном студијском модулу. На трећој и четвртој години студија, студенти се усмјеравају у изабране студијске модуле. У складу са тим студенти стичу знања специфична за одговарајући студијски модул који су изабрали. Одређени број предмета је обавезан, а остали су изборни и бирају их студенти на основу својих интересовања и афинитета.

Након одслушаних осам семестара сваки студент који положи све испите према наставном плану на студијском програму „Саобраћај“ и притом успјешно одбрани дипломски (завршни) рад стиче стручно звање „Дипломирани инжењер саобраћаја“. Уз диплому обавезно се издаје и додатак дипломи (на захтјев студента издаје се и на енглеском језику) који садржи вјештине, компетенције и знања носиоца дипломе.

Саобраћајни факултет у Добоју посједује потребан одговарајући простор и опрему за извођење теоријског и практичног дијела наставе на свим модулима студијског програма „Саобраћај“, као и неопходан број наставника и сарадника у сталном радном односу. Стратешки циљ Саобраћајног факултета оријентисан је на континуиран, систематски развој свих сегмената ове високообразовне институције кроз стални рад на побољшању наставног процеса, развијању својих капацитета и ресурса, обезбјеђивању практичне наставе и сарадње са привредним субјектима и другим високошколским институцијама у земљи и иностранству, мобилности наставног особља и студената, домаћим и међународним пројектима, чланству у међународним мрежама и организацијама.