ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Milan Milotic

Име и презиме: Милан Милотић

Датум рођења: 17. 10. 1967.

Мјесто и држава рођења: Грачаница, СФРЈ

Контакт:

milan.milotic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Машински факултет, Бањалука; година 1992.

Постдипломски студиј: Институција – Машински факултет, Бањалука; година 2005.

Докторски студиј: Институција – Факултет техничких наука, Нови Сад; година 2015; Стечена титула – доктор техничких наука.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Стручни сарадник: Година избора – 2005; Институција – Саобраћајни факултет, Добој;

Виши асистент: Ужа научна област – Техничка механика у машинству; Година избора – 2009; Институција – Саобраћајни факултет, Добој;

Виши асистент (реизбор): Ужа научна област – Техничка механика у машинству; Година реизбора – 2012; Институција– Саобраћајни факултет, Добој.

Доцент: Ужа научна област – Остала инжењерства и технологије; Година избора – 2015; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

Tijana R. Kosanić, Mirjana B. Ćeranić, Slavko N. Đurić, Vojin R. Grković, Milan M. Milotić, Saša D. Brankov: “Experimental Investigation of Pyrolisis Process of Woody Biomass Mixture”, Journal of Thermal Science Vol. 23, No. 3 (2014) 1–7;

Slavko N. Đurić, Željko Lj. Kaluđerović, Tijana R. Kosanić, Mirjana B. Ćeranić, Milan M. Milotić, Saša D. Brankov: „Experimental Investigation of Pyrolisis Process of Agricultural Biomass Mixture“,  Periodica Polytechnica-Chemical Engineering, Vol. 58, No. 2 (2014) 141–147;

Slavko Đurić, Mirjana Ćeranić, Tijana Kosanić, Saša Brankov, Ranko Božičković, Milan Milotić: „THE POSSIBILITIES FOR REDUCING SO2 EMISSIONS FROM THERMAL POWER PLANTS IN SERBIA“, ICET, 2013, Novi Sad, мaj 15–17;

Славко Ђурић, Мирјана Ћеранић, Тијана Косанић, Саша Бранков, Милан Милотић: „Модел прорачуна приземних концентрација“, 27. међународни конгрес о процесном инжењерству ПРОЦЕСИНГ, 2014, 22–24. септембар 2014, Београд;

Јовановић, Р., Милотић, М.: „Могућност утицаја толерантног стања геометријско-динамичких особина колосијека на квалитет интероперативности жељезничке инфраструктуре“,  RIMC  07, 05-06. 11. 2007, Рогашка Слатина, Словенија;

Јовановић, Р.,  Милотић, М.: „Могућност спречавања торзионих ломова осовина електричних локомотива“, 18. интернационална конференција, 19–21. 9. 2007, Жилине, Словачка.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Tijana R. Kosanić, Mirjana Ćeranić, Milan Milotić, „Uticaj zapreminskog udela HF i vodene pare u dimnom gasu na temperaturu kondenzacije u sistemu HF-H2O-N2“, Termotehnika, 40. Vol 1. (2014) 55–64;

Slavko Đurić, Saša Brankov, Tijana Kosanić, Mirjana Ćeranić, Ranko Božičković, Milan Milotić: „Merenje zapreminskih udela sastava deponijskog gasa na deponiji u Novom Sadu, „Procesna tehnika“, br. 2, godina 25 (2013).