ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Mesud Ajanovic

Име и презиме: Месуд Ајановић

Датум рођења: 20. 3. 1968.

Мјесто и држава рођења: Тешањ, Босна и Херцеговина

Контакт:

mesud.ajanovic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Машински факултет, Сарајево; година 1994.

Постдипломски студиј: Институција – Машински факултет, Зеница; година –2003.

Докторски студиј: Институција – Саобраћајни факултет, Добој; година 2012; Стечена титула – доктор техничких наука.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент: Ужа научна област – Друмска возила са динамиком; Година избора – 2007; Институција –Саобраћајни факултет, Добој;

Доцент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2012; Институција – Саобраћајни факултет, Добој;

Ванредни професор: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2017;  Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Године 1996–2001. ради у „Побједи“ Тешањ као главни инжењер-конструктор на групи пумпи за воду и пумпи за уље за СУС моторе теретних и путничких возила при служби „Развој”, 1999 – директор за развој, технологију и оперативну припрему; 2001–2007. ради на пословима директора у овлаштеном VOLKSWAGEN продајно-сервисном центру „АЦШ“ д.о.о. Тешањ; 2004. године је изабран у звање вишег асистента за ужу научну област „МЕХАНИКА“ на Машинском факултету Универзитета у Тузли; 2007 – Саобраћајни факултет, Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

Vujić, S., Vujić, S., Ajanović, M.: Image of Leasing Services as a Factor of Increased Investment Activity in Transition Countries, Works of the Faculty of Forestry, University of Sarajevo, No. 2, 2009 (56–69); UDK 630*6/.8 (497.6);

Ajanović, M., Hadžikadunić, E.: „Standardi informatičkih znanja u obrazovanju“, naučni skup „Didaktičko-metodički aspekti promjena u osnovnoškolskom obrazovanju“, grupa „Informacione tehnologije u obrazovanju“, časopis „Inovacije u nastavi“, Učiteljski fakultet Beograd, Beograd, maj 2007; YU ISSN 0352-2334; UDC 370.8;

Ajanović, E. Šarić: „Nova rješenja kod dizel-motora za putnička vozila iz programa VW-a“, časopis „Mašinstvo“ br. 1–2/2005, Zenica, 2005; ISSN 1512–5173;

Saša Vujić, Slobodan Vujić, Mesud Ajanović: PERSONAL SALES FACTORS AND THEIR QUANTIFICATION ON THE EXAMPLE OF A B-H LEASING COMPANY, INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH IX, Zbornik radova, str. 551–562, THE „JOSIP JURAJ STROSSMAYER“ UNIVERSITY OF OSIJEK – FACULTY OF ECONOMICS IN OSIJEK – CROATIA, Opatija, 2013; CIP record is available in the electronic catalogue of the City and University Library of Osijek under the number 130730000. ISSN 1847-0408; ISBN 978-953-253-117-6; Indexed in: EBSCOhost, RePEc, EconPapers, Socionet;

Đudurović, M, Ajanović, M., Nunić, Z., Vranješ, B.: „IMPROVING – EVALUTION OF AROTATION COMBUSTION ENGINE WITH VARIABLE WORK SPACE – VWS“, XXIV međunarodni naučno-stručni skup „Nauka i motorna vozila 2013“, Zbornik radova (pp. 386–394), JUMV Beograd, Beograd, april 2013; ISBN 978-86-80941-38-7; COBISS.SR – ID 182650892.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Gojković, P., Ajanović, M., Đukić, B.: „Konstruktivna i funkcionalna rješenja za dizel-motore s aspekta Euro-on-Board dijagnoze“, časopis „Bilten“ br. 1, Banja Luka, 2010; ISSN 1986-5449;

Ajanović, M., Gojković, P., Božičković, R., Đukić, B.: „Nova rješenja kod TSI motora za putnička vozila iz programa VW-a“, stručni skup „Tehnički pregledi vozila Republike Srpske 2010.“, Zbornik radova, Mašinski fakultet Banja Luka, Teslić, 2011.

РУКОВОЂЕЊЕ И УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА

Руковођењe пројектом „Испитивање из области сертификовања возила“ – Одобрење Министарства промета и комуникација БиХ, број 01-04-02-2-5629/11, руководилац научно-стручног тима, Саобраћајни факултет, Добој, Рјешење бр. 05-И/14 од 3. 1. 2014; Учесник у пројекту „Стручна институција за техничке прегледе возила Републике Српске“, Уговор бр. 13.01/345-3038/09 од 31. 12. 2008. и Анекса III наведеног уговора, број 13.01/345-1-2801/12 од 26. 12. 2012. Између Министарства саобраћаја и веза Републике Српске и Конзорција (стручна институција за техничке прегледе) – члан научно-стручног тима од 2009. до 2015. године.