Саобраћајни факултет Добој је струковно јединствена високошколска установа у Републици Српској и у статусу чланице интегрисаног Универзитета у Источном Сарајеву. У досадашњем 17-годишњем периоду извршења мисије високог образовања у саобраћајној и транспортној струци Факултет је постигао, у јавности видљиве и признате, разултате у наставно-научним, студијско-еквивалентним, академско-управљачким и инфраструктурно-развојним процесима, активностима, акцијама, догађајима, пројектима и методолошким процедурама на циклусима основних, мастер и докторских академских студија.

Сва три циклуса се реализују у мултимодуларном студијском програму саобраћај који припада научној области инжењерство и технологија, научном пољу грађевинарство и архитектура и ужој научној области транспортно инжењерство. Ова, тренутно актуелна, нормативна класификација научних области и студијских програма је еволутивног карактера што подразумијева динамичку отвореност за њену модификцију у складу са експоненцијалном експлозијом генерисања и протока нових података, информација и развоја нових знања као и потребе хоризонталне и вертикалне конзистенте усклађености  са истоименим, идентичним и корелативним студијским програмима на факултетима универзитета у Србији, региону, европском и ширем академском простору. У акредитационој документацији актуелни Судијски програм САОБРАЋАЈ, са осам студијских модула (друмски и градски сабраћај, жељезнички саобраћај, логистика, ваздушни саобраћај, саобраћајнице, телекомуникације и поштански саобраћај, инфорамтика у саобраћају, моторна возила)  из 2019. године, експертске оцјене истичу његове афирмативне атрибуте по низу евалуационих критеријума.

Наставно-научне и образовне стратегије, које креирају стручни органи Факултета (наставно-научно вијеће, вијећа катедри и менаџмент) фаворизују модерну наставу која је динамична, интерактивна, креативна и оријентисана на студенте који у кооперативној, координативној и колаборативној сарадњи у перформативним предавањима  на настави и изван наставе у студијско-еквивалентним процесним структурама  примјењу принципе дубоког учења. Методе и технологије  дубоког учења омогућавају критичко испитивање нових чињеница и идеја и њихово увезивање у постојећу индивидуалну когнитивну структуру студената. Идеја дубоког учења заснива се на мотивацији и стимулацији студената да размишљају неконвенционално и комуницирају својим идејама и предлозима на перформативној настави са свима у учионици а иновативни принципи дубоког учења осигуравају студентима одрживост примјене стеченог знања у адаптабилним ситуационим контекстима будућности. То значи да се дубоким учењем током студирања могу развити, студијским програмом прецизиране, компетенције студената као потребне за студијски живот и  за надоградњу у будућем професионалном развоју саобраћајних инжењера.  

За генерацију студената која се уписује на студије у актуелном периоду предвиђени иновативни принципи дубоког учења поред најновијих стручних знања из инжењерества и технологије  имплементирају и садржаје из физике људског организма и његовог функционисања у нормалним  и критичним ситуационим контекстима саобраћајно-транспортне и комуникационе динамике  са управљањем утицајима физичких законитости на бихевиористичке процесе у саобраћајном систему и његовој околини. Ова знања, допуњена са областима о законима учења, посебно Хебовог учења,  о учењу и адаптацији и функционисању самоадаптивних система, омогућавају студентима да умјесто простог прилагођавања, које је контекстуална категорија, развијају способности адаптације као потупне прилагодљивости са укљученом биолошком, емоционалном и когнитивном структуром. Дакле, функционално знање, вишедимензионално мишљење, мултимодално комуницирање и сарадничко ангажовање, које су кандидати за упис стекли у предуниверзитетском образовању, као будући студенти Саобраћајног факултета имаће прилику да подигну на виши ниво са мотивационо оријентисаним учењем   на интензивно обогаћивање репертоара знања, са позитивним ставом према избору факултета и исказивању проактивне ангажованости и заинтересованости за учење стручног знања из саобраћајног и транспортног инжењерства. 

Овакав, иновативни, план редизајнирања Студијског програма САОБРАЋАЈ заснован је на потреби студената да на њиховој лонгитудиналној трајекторији развоја стекну вишедимензионалне компетености саобраћајних инжењера новог, дигиталног доба, у коме су  оне битно различите од компетентности ранијих генерација инжењера класичног профила. Брза транзиција најзначајнијих животних потреба људи у дигитални простор захтијева неопходно знање појединаца у тумачењу медијских порука, подједнако у улози конзумената и ствараоца медијских садржаја и софтверских производа-система и апликација, што се код студената Саобраћајног факултета проширује у значајном обиму репертоара професионалних знања, вјештина и оријентација, кроз практичну реализују предавања и вјежби на дигиталним платформама за извођење нумеричких,  лабораторијских, Он-сите, природних-теренских и Амбијентално-интелигентних експеримената. 

Истичући разлику између појма дигитализације, која означава процес стварања дигиталних материјала од тзв. традиционалних података у штампаном, сликовном, графичком и другим облицима представљања, и директне форме дигитално креираних производа и материјала који настају у електронском информационом процесирању, које врше рачунари, формирањем рачунарских података у текстуалним, говорним, звучним, музичким, сликовним, графичким, анимационим и мултимедијалним садржајима, желим указати и на значај разликовања појма облик, као визуелне дводимензионалне категорије и појма форма која има концептуалне, конструкционе, визуелне и контекстуалне елементе. Форма одређује начин на који се неки садржај, укључујући и дигитални, доживљава у интеграцији друштвено-хуманитичког и инжењерско-технолошког аспекта стварања и проучавања система и процеса у саобраћају и транспорту на бази примјене критичког размишљања које је, можда најважнија, вјештина коју ученик може да научи у школи и студент на факултету.

Желим новим студентима Саобраћајног факултета Добој искрену добродошлицу са много уживања у племенитим напорима на путу стицања звања дипломираног инжењера саобраћаја у једном од расположивих и индивидуално одабраних студијских модула.

Добој, 20.04.2022.                                               

Проф. др Зоран Ћургуз, декан