Ime i prezime: Siniša Božičković

Datum rođenja: 12.08.1979

Mjesto i država rođenja: Doboj, Bosna i Hercegovina

Kontakt: sinisa.bozickovic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija -Ekonomski fakultet, Banja Luka; Stečena titula – diplomirani ekonomista; Smjer – menadžment; godina 2007.

Postdiplomski studij: Institucija – Ekonomski fakultet, Brčko; Smjer – menadžment i preduzetništvo; Stečena titula – magistar ekonomskih nauka; godina 2014.

IZBORI U ZVANJA

Viši asistent: Uža naučna oblast – Menadžment; Godina izbora – 2016; Institucija –Saobraćajni fakultet Doboj

STRUČNA BIOGRAFIJA

Radni odnos je zasnovao u Raiffeisen BANK  d.d. Sarajevo, filijala Tešanj, 2004. godine. Od 2004 do 2007 godine je radio na poslovima: Referenta za unutrašnji i međunarodni platni promet, brokerski radnik – trgovanje hartijama od vrijednosti, Rukovodilac poslovnog odnosa sa stanovništvom i Account menadžer za mala preduzeća. U maju mjesecu 2007 godine prelazi u drugi organizacioni dio Raiffeisen BANK  d.d. – Poslovni centar Doboj (corporate), gdje je radio sve do juna 2014 godine. U tom organizacionom  dijelu banke radio je kao Account menadžer za srednja preduzeća na području ex. regije Doboj. Od juna 2014. godine pa do oktobra 2016 godine radi u SBER bank a.d. Banja Luka na funkciji Savjetnika za poslovne odnose sa velikim klijentima- corporate, za područje Dobojsko-posavske regije. Za svoj rad u bankama je više puta nagrađivan i nosilac je više licenci iz oblasti menadžmenta u bankarstvu (npr. analiza finansijskih pokazatelja preduzeća, upravljanje sa teškim klijentima itd.). Na saobraćajnom fakultetu počinje raditi u oktobru 2016 godine.

NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD

Objavio je 17 naučnih radova a neki od njih su:

Božičković Zdravko, Božičković Ranko, Božičković Siniša: : „WAITING LINE SIMULATION USING WinQSB SOFTWARE“ ,13th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2009, Hammamet, Tunisia .

Božičković Siniša, Đuranović Dragan, Valentina Pijetlović: „KLASIFIKACIJA I RANGIRANJE STRATEŠKIH CILJEVA LOKALNIH ZAJEDNICA“, Poslovni konsultant-međunarodno indeksirani naučno stručni časopis (EBSCO PUBLISHING),FINconsult Tuzla, 2015.  

Tijana Šoja, Zumreta Galijašević, Siniša Božičković: „KONVERGENCIJA REGULATIVA ZA OSNIVANJE BANAKA JAPANA, VELIKE BRITANIJE I NJEMAČKE U GLOBALNOM BANKARSTVU „, APEIRONOV NAUČNI ČASOPIS ZA EKONOMIJU I TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE, SVESKA 9, BR.1, 2015, Banja Luka

Božičković Siniša, Veselin Blagojević, Slobodan Subotić: „COMPARATIVE ADVANTAGE OF REGIONS ON BASIS OF ENERGY EFFICIENCY USING DIFFERENT INSULATION MATERIALS IN CONSTRUCTION“  Zbornik radova sa V međunarodnog kongresa: Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji, Tehnološki fakultet Zvornik, 2017.  

Slobodan Subotić, Siniša Božičković, Živko Erceg: „Uticaj fiksnih rashoda na poslovni rezultat saobraćajnog preduzeća „Poslovni konsultant, Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis (EBSCO Publishing), FINconsult Tuzla, 2017.

Slobodan Subotić, Siniša Božičković: „Analytical Approach to Economic Growth of the Republic of Srpska with Special Emphasis on the Development of the Agriculture“,International Journal of Investment Management and Financial Innovations, Vilmington, Sjeverna Karolina, SAD, 2018  

RUKOVOĐENJE I UČEŠĆE U IZRADI PROJEKATA

  1. Koordinator projekta za budžet i finansije u izradi i implementaciji projekta „6. sajmu nacionalnih manjina regije Doboj“. Projekat organizovan pri Ministarstvu za ljudska i prava i izbjeglice BiH  i opštine Doboj dana 22, 23 i 24 aprila 2018 godine. Broj protokola: 12/18.
  2. Koordinacija u projektu „Dani kulturne raznolikosti“ sa prof.dr. Somali Gupta iz Indije dana 24.05.2018 godine. Broj protokola: 14/18.
  3. Koordinator projekta za finansiranje i pomoći realizacije projekta „Bogatstvo različitosti“ pri Ministarstvu prosvjete i kulture RS za gradove Brod, Derventa, Modriča i Doboj, dana 26.10.2018 godine. Broj protokola: 35/18.