OSNOVNI PODACI

Ime i prezime: Živko Erceg

Datum rođenja: 17.06.1965.

Mjesto i država rođenja: Doboj, Bosna i Hercegovina

Kontakt:

zivko.erceg@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Ekonomski fakultet je završio u Subotici 1991. godine.

Postdiplomski studij: Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci 2009. godine,  na temu „Poslovni uspjeh preduzeća u funkciji strukture i dinamike angažovanja sredstava (na primjeru preduzeća AD „TKS-DALEKOVODI“ Doboj)”.

Doktorski studij: Doktorsku disertaciju pod nazivom „Kreiranje upravljačke strategije preduzeća kroz racionalizaciju upravljanja angažovanim sredstvima“, odbranio je 2015. godine u Bijeljini, na Fakultetu poslovne ekonomije.

IZBORI U ZVANJA

Docent: Docenta, uža naučna oblast Menadžment dobio je na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini, 2017. godine.

 STRUČNA BIOGRAFIJA 

  • Inspektor za privredni kriminal u CJB Doboj,
  • Rukovodilac predstavništva AD „Banjalučka pivara“ za regiju Doboj,
  • Načelnik Odjeljenja u administrativnoj službi grada Doboja,
  • Direktor JU„Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Doboj“,
  • Stručni savjetnik za ekonomsko-finansijske poslove u kabinetu Gradonačelnika grada Doboja,
  • Direktor a.d. „Vodovod“ Doboj,
  • Stručni konsultant za nauku i obrazovanje u kabinetu Gradonačelnika grada Doboj.

 OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

Erceg, Ž., Đurić, P., Novarlić, B. & Risteska Jankuloska, A. (2017). Inter relation of companys management and strategy and the rationalization of the management available of resources. 48th International Scientific Conference 2017, Contemporary approaches in the analysis of economic preformances, Faculty of Economics – University of Niš, pp. 13-22, ISBN 978-86-6139-145-3, UDC 005.21).

Risteska Jankuloska, A., Spaseska T., Đurić, P., Novarlić, B. & Erceg, Ž. (2017). SMEs Financing and The Capital Market – Case Of Macedonia. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series VI. IBANESS Congress Series-Ohrid/ Macedonia. Proceedings of International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series Ohrid/ Macedonia, October 28-29, 2017 / Eds. Nikoloski, D., Dimitrov, K., Rasim Yilmaz, R., pp. 1-8, ISBN: 978-9989-695-57-5

 Jovičić, M., Erceg, Ž., Đurić, P. (2012). Uticaj strukture i dinamike angažovanih sredstava na poslovni uspjeh preduzeća. Novi ekonomist časopis za ekonomsku teoriju i praksu. Broj 11. Januar-jun 2012. Godina VI. Bijeljina: Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, str. 22-27.

Erceg, Ž., Đurić, P. (2012). Transparency of business operations as a factor of favourable business setting. Book of abstracts from First International Conference on Business, Economics and Finance-ICBEF 2012. September 13-15th 2012. Macedionia Stip: Faculty of Economics University Goce Delcev, pp. 44-45.

Erceg, Ž., Đurić, P. (2011). Uticaj troškova logistike na poslovni uspjeh malih i srednjih preduzeća. Zbornik apstrakata sa III Međunarodnog simpozijuma Novi horizonti saobraćaja i komunikacija.  24. i 25. novembar 2011. Doboj: Saobraćajni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, str. 93.

 OBJAVLJENI RADOVI

Mitrović, G., Erceg, Ž., (2016). Realne mogućnosti upravljanja kamatnim rizikom u bankarskom sektoru BiH u uslovima krize. Novi ekonomist časopis za ekonomsku teoriju i praksu. Broj 19. Januar-jun 2016. Godina X. Bijeljina: Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, str. 192-198.

Novarlić, B., Đurić, P., Erceg, Ž., Popović, B. (2012). Lokalna zajednica kao „kreator“ mreže drumskog saobraćaja s posebnim akcentom na uže gradsko jezgro. Zbornik radova sa Naučno-stručnog skupa Saobraćajnice i optimizacija transporta. 22. i 23. novembar 2012. Doboj: Saobraćajni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, str. 77-82.

Lukić, LJ., Erceg, Ž., Đurić, P. (2012). Uspostavljanje internih poslovnih inkubatora kao modela prilikom restrukturiranja velikih poslovnih sistema. Zbornik radova sa Naučno-stručnog skupa Saobraćajnice i optimizacija transporta. 22. i 23. novembar 2012. Doboj: Saobraćajni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, str. 295-298.

Erceg, Ž. (2007). JP„Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Doboj“. Lider, časopis za teoriju i praksu menadžmenta, preduzetništva i liderstva. Broj 1-2. 2007. Godina V. Banja Luka: Horizont fondacija, str. 56

Slobodan Subotić, Živko Erceg, Siniša Božičković: Uticaj fiksnih rashoda na poslovni rezultat saobraćajnog preduzeća, Poslovni konsultant, Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis, broj 68.,  “FINconsult’’ Tuzla,  juli/avgust 2017. (ISSN 1986-5538, EBSCO Publishing), str. 41-47.

Erceg, Ž., Novarlić, B., Stević, Ž., Dragičević, I. & Đurić, P. (2017). Optimization of Transport Routes and Communal Infrastructure in Conditions of Extreme Natural Phenomena. V IBANESS Congresses Series-Kırklareli/Turkey 23-24 September, 2017, Proceedings, pp. 286-294, ISBN 978-605-67815-0-6, First Printed: September-2017,).

 

RUKOVOĐENJE I UČEŠĆE U IZRADI PROJEKTA

Član Opštinskog Razvojnog Tima, angažovanog na izradi dokumenta Strategija razvoja opštine Doboj 2011-2020.

Član radnih grupa zaduženih za implementaciju strateških dokumenata:

  • Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća RS 2006-2010,
  • Stategija podsticanja i razvoja stranih ulaganja u RS 2009-2013,
  • Strategija uspostavljanja i razvoja poslovnih zona u RS 2009-2013.