ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Mladen Vidic

Име и презиме: Младен Видић

Датум рођења: 25. 2. 1974.

Мјесто и држава рођења: Добој, Босна и Херцеговина

Контакт:

mladen.vidic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Математички факултет у Београду; година 1997.

Постдипломски студиј: Институција – Математички факултет у Београду; Стечена титула – магистар рачунарских наука; година 2010.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Асистент: Ужа научна област – Рачунарске науке; Година избора – 2006; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

Виши асистент: Ужа научна област – Рачунарске науке; Година избора – 2010; Институција – Саобраћајни факултет, Добој,

Виши асистент (реизбор): Ужа научна област – Рачунарске науке; Година избора – 2015; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

Видић, М.: „Пројектовање и реализација пословних процеса у софтверским решењима БПЕЛ језиком на СОА платформи“, Инфофест 2009, Информатички фестивал достигнућа, Будва, 2009, Црна Гора;

Видић, М., Прерадовић, Љ.: „Анализа и моделовање софтверског решења електронског регистра за евиденцију постројења и загађивача методом ССА, Инфофест 2010, Информатички фестивал достигнућа, Будва, 2010, Црна Гора;

Видић, М.: „Вишекритеријумска анализа за избор софтверске технологије на примеру СУБП методом АХП“, Инфофест 2011, Информатички фестивал достигнућа, Милочер, Будва, 2011, Црна Гора;

Видић, М.: „Подсистем рестриктивне ауторизације IBM DB2 LBAC према теоријском моделу MRA“, Инфофест 2011, Информатички фестивал достигнућа, Милочер, Будва, 2011, Црна Гора;

Видић, М.: „Главне функционалне одреднице интегралног информационог система велепродаје и малопродаје“, Инфофест 2012, Информатички фестивал достигнућа, Милочер, Будва, 2012, Црна Гора;

Видић, М.: „Ауторизација приступа појединачним подацима у бази података – дефиниције и решења“, БИСЕЦ, 2014, Метрополитен универзитет, Конференција о безбедности информација, 2014, Београд, Србија

Видић, М.: „Реализација рестриктивне ауторизације посебне намене у базама података и однос према теоријском моделу система МРА“, Инфофест 2014, Информатички фестивал достигнућа, Милочер, Будва, 2014, Црна Гора;

Видић, М.: „Архитектура ВОИП система посебне намене“, Инфофест 2014, Информатички фестивал достигнућа, Милочер, Будва, 2014, Црна Гора.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Видић, М.: „О методу научног рада“, научни скуп „Значај и улога науке у савременом друштву“, Бањалучки универзитет и Међународно удружење научних радника Бањалуке АИС-БА, Бањалука, децембар 2007, РС;

Видић, М., „Статистичка и аксиоматска метода научног сазнања“, научни скуп „Значај и улога науке у савременом друштву“, Бањалучки универзитет и Међународно удружење научних радника Бањалуке АИС-БА, Бањалука , децембар 2007, РС;

Видић, М.: „Индукција и дедукција у науци као посебне методе научног сазнања“, научни скуп „Значај и улога науке у савременом друштву“, Бањалучки универзитет и Међународно удружење научних радника Бањалуке АИС-БА, Бањалука, децембар 2007, РС.

РУКОВОЂЕЊЕ И УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА

Учесник у пројекту ТЕ Костолац, Идејни пројекат за информациони систем, Дигит Београд, 2002; ПИО Београд, Инсталације и подешавање мреже и сервера, носилац Дигит Београд, 2001, 2002; ЈП „Водоканал“ Сомбор, Информациони систем, носилац Spinnaker NT ComTrade, Београд, 2003, 2004; Tuck-video, Информациони систем, носилац Spinnaker NT ComTrade, Београд, 2003, 2004; Montecco Inc., Информациони систем, носилац Spinnaker NT ComTrade, Београд, 2003, 2004; CT Computers, Београд, Дистрибутивни информациони систем, носилац Spinnaker NT ComTrade, Београд, 2003, 2004; Хотел „Златник“, Београд, Земун, Информациони систем, главни пројектант, 2004; Mantacore Spearhead, Београд, 2005, Информациони систем за продају осигурања, пројектант.