OSNOVNI PODACI

Milan Milotic

Ime i prezime: Milan Milotić

Datum rođenja: 17. 10. 1967.

Mjesto i država rođenja: Gračanica, SFRJ

Kontakt:

milan.milotic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Mašinski fakultet, Banjaluka; godina 1992.

Postdiplomski studij: Institucija – Mašinski fakultet, Banjaluka; godina 2005.

Doktorski studij: Institucija – Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad; godina 2015; Stečena titula – doktor tehničkih nauka.

IZBORI U ZVANJA

Stručni saradnik: Godina izbora – 2005; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj;

Viši asistent: Uža naučna oblast – Tehnička mehanika u mašinstvu; Godina izbora – 2009; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj;

Viši asistent (reizbor): Uža naučna oblast – Tehnička mehanika u mašinstvu; Godina reizbora – 2012; Institucija– Saobraćajni fakultet, Doboj.

Docent: Uža naučna oblast – Ostala inženjerstva i tehnologije; Godina izbora – 2015; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

Tijana R. Kosanić, Mirjana B. Ćeranić, Slavko N. Đurić, Vojin R. Grković, Milan M. Milotić, Saša D. Brankov: “Experimental Investigation of Pyrolisis Process of Woody Biomass Mixture”, Journal of Thermal Science Vol. 23, No. 3 (2014) 1–7;

Slavko N. Đurić, Željko Lj. Kaluđerović, Tijana R. Kosanić, Mirjana B. Ćeranić, Milan M. Milotić, Saša D. Brankov: „Experimental Investigation of Pyrolisis Process of Agricultural Biomass Mixture“,  Periodica Polytechnica-Chemical Engineering, Vol. 58, No. 2 (2014) 141–147;

Slavko Đurić, Mirjana Ćeranić, Tijana Kosanić, Saša Brankov, Ranko Božičković, Milan Milotić: „THE POSSIBILITIES FOR REDUCING SO2 EMISSIONS FROM THERMAL POWER PLANTS IN SERBIA“, ICET, 2013, Novi Sad, maj 15–17;

Slavko Đurić, Mirjana Ćeranić, Tijana Kosanić, Saša Brankov, Milan Milotić: „Model proračuna prizemnih koncentracija“, 27. međunarodni kongres o procesnom inženjerstvu PROCESING, 2014, 22–24. septembar 2014, Beograd;

Jovanović, R., Milotić, M.: „Mogućnost uticaja tolerantnog stanja geometrijsko-dinamičkih osobina kolosijeka na kvalitet interoperativnosti željezničke infrastrukture“,  RIMC  07, 05-06. 11. 2007, Rogaška Slatina, Slovenija;

Jovanović, R.,  Milotić, M.: „Mogućnost sprečavanja torzionih lomova osovina električnih lokomotiva“, 18. internacionalna konferencija, 19–21. 9. 2007, Žiline, Slovačka.

OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

Tijana R. Kosanić, Mirjana Ćeranić, Milan Milotić, „Uticaj zapreminskog udela HF i vodene pare u dimnom gasu na temperaturu kondenzacije u sistemu HF-H2O-N2“, Termotehnika, 40. Vol 1. (2014) 55–64;

Slavko Đurić, Saša Brankov, Tijana Kosanić, Mirjana Ćeranić, Ranko Božičković, Milan Milotić: „Merenje zapreminskih udela sastava deponijskog gasa na deponiji u Novom Sadu, „Procesna tehnika“, br. 2, godina 25 (2013).