ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Slobodan Subotic

Име и презиме: Слободан Суботић

Датум рођења: 15. 12. 1958.

Мјесто и држава рођења: Бреза, Босна и Херцеговина

Контакт:

slobodan.subotic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Економски факултет у Сарајеву; Стечена титула – дипломирани економиста; година 1982.

Постдипломски студиј: Институција – Економски факултет, Источно Сарајево–Пале; Стечена титула – магистар економских наука; година 2007.

Докторски студиј: Институција – Факултет пословне економије, Бијељина, Стечена титула – доктор економских наука; година 2011.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Доцент: Ужа научна област – Пословне финансије; Година избора – 2013; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

Ванредни професор: Ужа научна област – Финансијско пословање; Година избора – 2018; Институција – Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву.

 СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

 Радио је у сљедећим предузећима и институцијама: РМУ “Бреза“ у Брези, 1983–1988, финансијски директор;  РСУП БиХ, СЈБ Илијаш, 1989–1992, начелник криминалистичке полиције; МУП Републике Српске, СЈБ Илијаш 1992–1995, начелник СЈБ; МУП РС, 1996–1998, републички инспектор; ОБС РС, 1998–2000, републички инспектор; “Маринковић-комерце“ д.о.о. Бања Лука, 2000–2003, извршни директор; “Шипад комерц“ а.д. Соколац, 2004–2007, замјеник генералног директора; “Форма ДСМ“ д.о.о. Београд, 2008–2011, директор продаје за подручје Републике Српске; ЗЕДП “Електробијељина“ а.д. Бијељина, 2011–2103, савјетник генералног директора; Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет, Добој, од 2013. до данас.

 ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

Витомир Старчевић, Слободан Суботић: “Потенцијалне могућности финансијских институција у финансирању привредног сектора Босне и Херцеговине с циљем превазилажења економско-финансијске кризе“, „Анали Економског факултета у Суботици“, број 27, Економски факултет, Суботица, 2012 (водећи национални часопис);

Витомир Старчевић, Слободан Суботић: “Управљање финансијама у зависним предузећима мјешовитог холдинга електропривреде Републике Српске“, „Анали Економског факултета у Суботици“, број 29, Економски факултет, Суботица, 2013 (водећи национални часопис);

Витомир Старчевић, Слободан Суботић: “Инвестициони фондови у функцији развоја тржишта капитала Републике Српске“ (Investment Funds in the Development of the Capital Market Republic of Srpska), IRI Economics Conference, International Research Institute s.r.o. Komárno, Slovakia,  „Књига апстраката“ бр. ISBN 978-80-89691-06-7, стр. 61; 20–22. јануар 2014, Комарно, Словачка.

 ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

 Слободан Суботић, Горан Митровић: “Активне и пасивне инвестиционе стратегије у функцији конструкције портфолија“, „Пословни консултант“, број 13. и 14., “FINconsult’’, Тузла, 2011;

Витомир Старчевић, Слободан Суботић: “Утицај глобалних промјена на управљање пословањем зависних предузећа МХ Електропривреде Републике Српске“, „Нови економист“, број 16, јул–децембар 2014, Факултет пословне економије, Бијељина;

Витомир Старчевић, Слободан Суботић, Горан Митровић: “Рефлексије глобалне финансијске кризе на прилив СДИ у земљама Западног Балкана“, Зборник радова са научног скупа “Економија и криза – треба ли нам нови одговор“, Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет, Пале, Андрићград, 12. септембра 2014;

Слободан Суботић, Владимир Марковић: „Валутни одбор у функцији очувања конвертибилности и кредибилности домаће валуте“, „Пословни консултант“, број 44.,  „FINconsult“, Тузла,  март 2015.

РУКОВОЂЕЊЕ И УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА

Аутор пројекта „Анализа оптерећења привреде Брчко Дистрикта БиХ“, наручилац пројекта Асоцијација послодаваца Босне и Херцеговине и Удружење послодаваца Брчко Дистрикта БиХ, под покровитељством аустријске агенције “ИЛО“,  новембар 2011.