ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме: Владимир Малчић

Датум рођења: 13. 6. 1988.

Мјесто и држава рођења: Ријека, Република Хрватска

Контакт:

vladimir.malcic@sf.ues.rs.ba

 

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет, Добој; Стечена титула – дипломирани инжењер саобраћаја, Смјер: жељезнички саобраћај; година 2011.

Постдипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет, Добој; година 2016.

Докторски студиј: Студије у току; Институција – Саобраћајни факултет, Београд.

Избори у звања

Асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство (Жељезнички саобраћај); Година избора – 2012; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

Виши асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство (Жељезнички саобраћај); Година избора – 2016; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

 

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

На Саобраћајном факултету у Добоју ангажован је у настави од школске 2012/2013 године. Као асистент, изводио је вјежбе на основним и мастер студијама, на предметима: Технологија и организација транспорта робе, Технологија и организација транспорта путника, Вуча возова, Жељезничке пруге, Жељезничке станице и чворови, Жељезничка возила, Жељезничка електроенергетска постројења, Безбједност жељезничког саобраћаја, Одржавање жељезничких возила, Моделирање у жељезничком саобраћају и Системи возова великих брзина.

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Радови објављени на међународним научним скуповима штампани у цјелини

Ђуричић Р., Сарић З., Малчић В., Идентификација параметара за одређивање накнаде за коришћење жељезничке инфраструктуре, Зборник радова Другог БиХ конгреса о жељезницама, Сарајево, септембар 2013.

Радови објављени на међународним научним скуповима штампани у изводу

Малчић В., Бошковић Б., CONVENTION CONCERNING INTERNACIONAL CERRIAGE BY RAIL – COTIF, Proceedings HV Scientific-Expert Confernce of Reailways – RAILCON ’12, ISBN 978-86-6055-028-8, pp 281-281, University of Nis, Faculty of Mechanical Engineering, Nis, Serbia, 2012.

Радови објављени на скуповима националног значаја штампани у цјелини

Ђуричић Р., Гојковић П., Малчић В., Основни принципи управљања ризицима на путно-пружним прелазима, ИВ конференција о безбједности саобраћаја у локалној заједници, UDK: 614.8:625.7/.8, стр. 187-192, Бања Лука, октобар, 2015.

Малчић В., Ђуричић Р., Сарић З., Остварење циљева саобраћајне политике Европске уније кроз модел накнада за коришћење жељезничке инфраструктуре, Зборник радова IV међународног симпозијума Нови хоризонти саобраћаја и комуникација, ISBN 978-99955-36-45-9, COBIX.BH-I 4014104, Добој, новембар 2013.

Ђуричић Р., Малчић В., Сарић З., Повећање безбједности саобраћаја подизањем нивоа осигурања на приоритетним жељезничким путним прелазима, Зборник радова Научно-стручне конференције БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА, стр. 103-108, Добој, јун 2013.

Малчић В., Актери жељезничког тржишта, њихови циљеви и улога у креирању модела накнада за коришћење жељезничке инфраструктуре, Зборник радова Научно-стручног скупа САОБРАЋАЈНИЦЕ И ОПТИМИЗАЦИЈА ТРАНСПОРТА, ISBN 978-99955-36-33-6, стр. 115-120, Саобраћајни факултет Добој, новембар 2012.

Уџбеник, збирка задатака, практикум и сл.

ОДРЖАВАЊЕ ЖЕЉЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА, Гојковић Б., Ђуричић Р., Малчић В., ISBN 978-99955-36-51-0 , COBISS.RS -ID 4658456, Саобраћајни факултет Добој, 2014.

РУКОВОЂЕЊЕ И УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА

Руководилац и предавач на пројекту „Стручно оспособљавање савјетника у превозу опасних материја у друмском, жељезничком саобраћају и саобраћају у унутрашњим пловним путевима Републике Српске“, добијен од Министарства саобраћаја и веза Републике Српске 2015. године.