OSNOVNI PODACI

Bojana Ristic

Ime i prezime: Bojana Ristić

Datum rođenja: 14.8.1988.

Mjesto i država rođenja: Doboj, Bosna i Hercegovina

Kontakt:

bojana.ristic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija- Saobraćajni fakultet Doboj; Stečena titula- Diplomirani inženjer saobraćaja, Godina- 2011.

Postdiplomski studij: Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj; godina 2015.

IZBORI U ZVANJA

Asistent: Uža naučna oblast- Transportno inženjerstvo; Godina izbora- 2014; Institucija- Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo,

Viši asistent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo (Drumski saobraćaj i transport); Godina izbora – 2016; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

STRUČNA BIOGRAFIJA

2014. godine počinje sa radom na Poljoprivrednom fakultetu u Istočnom Sarajevu, a 2015. na Saobraćajnom fakultetu u Doboju Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u zvanju asistenta.

ZNAČAJNIJI OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

Asib A., Lejla S., H. Mustafić Lejla, Bojana G., MOTIVATION IN HIGHER EDUCATION WITH EMPHASIS ON TRAFFIC, V International conference modern trends in traffifc, logistics and ecology for sustainable development, Internacionalni univerzitet travnik, Fakultet prometnih znanosti sveučilišta u Zagrebu, Travnik-Vlašić, maj 2014 godine, pp 23-23ISBN 977-22-32-8800-02, ISSN 2232-8807

ZNAČAJNIJI OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

Mladen J., Srđan V., Bojana G., RFID TEHNOLOGIJA I TRANSPORTNI SISTEMI, Zbornik radova naučno-stručnog skupa SAOBRAĆAJNICE I OPTIMIZACIJA TRANSPORTA, Saobraćajni fakultet Doboj, Doboj, 2012. str. 439-444, ISBN 978-99955-36-33-6

Vukašin G., Bojana G.,  ANALIZA MJERODAVNIH ČASOVNIH PROTOKA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ, Zbornik radova IV međunarodnog simpozijuma Novi Horizonti saobraćaja i komunikacija, Doboj, 22. i 23. novembar 2013. str. 549-553 ISBN 978-99955-36-45-9, COBIS.BH-ID 4014104

 Tihomir Đ., Đorđe P., Nataša Đ., Bojana G.,  DEFINISANJE PROGRAMA ZA REHABILITACIJU VOZAČA VISOKOG RIZIKA, Zbornik radova, naučno-stručne konferencije „ BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA“, Doboj, 07. i 08. juni 2013. godine, str. 47-58

Željko Stević, Asib Alihodžić, Bojana Ristić; „Tretman i reciklaža otpadnih voda kao dio zelene logistike“ XI Međunarodno savjetovanje Saobraćajni i ekološki problemi država u tranziciji s aspekta integracije u Evropsku uniju 22. i 23. maja 2015. godine, Hotel Pahuljica, Vlašić, Bosna i Hercegovina str. 238-246 ISSN 2232-8807