OSNOVNI PODACI

Gordana Jotanovic

Ime i prezime: Gordana Jotanović

Datum rođenja: 5. 6. 1971.

Mjesto i država rođenja: Teslić, Bosna i Hercegovina

Kontakt:

gordana.jotanovic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin;  godina 1994.

Postdiplomski studij: Institucija – Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin; godina 2008.

Doktorski studij: Institucija – Tehnički fakulet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin;

IZBORI U ZVANJA

Viši asistent: Uža naučna oblast – Informacioni sistemi; Godina izbora – 2008; Institucija –Saobraćajni fakultet, Doboj,

Viši asistent: Uža naučna oblast – Računarske nauke; Godina izbora – 2014; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj,

Docent: Uža naučna oblast – Informacione nauke i bioinformatika; Godina izbora – 2017; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

STRUČNA BIOGRAFIJA

Radno iskustvo u nastavnom procesu sticala radeći deset godina na poslovima profesora informatike u srednjim tehničkim školama i Gimnaziji u Tesliću,  sedam godina kao asistent na Višoj tehničkoj školi u Doboju. Danas radi na poslovima višeg asistenta na Saobraćajnom fakultetu u  Doboju.

OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

Jauševac, G., Jotanović, G.: „Monitoring ICT Competencies Of Students: Faculty Of Transport And Traffic Engineering“, A Journal For Information Technology, Educational Development And Teaching Methods Of Technical And Natural Science, Vol 4, No 1, COBISS.SR – ID 268534279, ISSN 2217-7949, 2014;

Latinović, B., Bošnjak, K., Jotanović, G., Jauševac, G., Milotić, M. (2006, 24. maj): „Primjena PACS-a kod prenosa i arhiviranja snimaka mamografa“, JISA – 11. Congress, Zbornik radova, Intercontinental, Beograd;

Latinović, B., Gojković, P., Jotanović, G., Jauševac, G., Ćurguz, Z. (2006, 24. maj): „Savremene metode učenja“, JISA – 11. Congress, Zbornik radova, Intercontinental, Beograd;

Latinović, B., Jotanović, G., Jauševac, G. (2009, juni): „Prednosti korištenja mobilnih aplikacija“, 14 Congress JISA DICG, Zbornik radova, Herceg Novi;

Jotanović, G., Jauševac, G., Gojković, P. (2010, juni): „Satelitsko praćenje vozila hitne pomoći putem GPS sistema“,   9. SEFICT Congress, Zbornik radova, Dubrovnik;

Jotanović, G., Jauševac, G. (2013, juni): „Evaluation of IT skills at Technical Universities“, Međunarodna konferencija ITRO CONFERENCE 4.0, University of Novi Sad Technical faculty “Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Republic of Serbia, Zbornik radova, COBISS.SR-ID 279384327; ISBN: 978-86-7672-203-7, pp. 353–357;

Mandić, D., Jotanović, G., Jauševac, G., Vladušić, Lj., Mandić, A., (2014, November): „Informatics Teaching Methodology in Improving Informatics Students Competencies, Recent Advances in Electrical Engineering and Educational Technologies“, Proceedings of the 2nd Internacional Conference on Systems, Control and Informatics (SCI 2014), Included in ISI-Web of Science; ISBN: 978-1-61804-254-5, Athens, Greece, pp. 148–155;

Jauševac, G., Jotanović, G. (2014, juni): „Analysis ICT Knowledge Of Students: Faculty Of Transport And Traffic Engineering“, Međunarodna konferencija ITRO CONFERENCE 5.0, University of Novi Sad, Technical faculty „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Republic of Serbia, Zbornik radova, COBISS.SR-ID 287020807; ISBN: 978-86-7672-225-9, pp. 146–155.

 OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

Latinović, B, Jotanović, G., Jauševac, G., Majkić, M. (2007, 28–30. mart): „Marketing na internetu”, Simpozijum Infoteh-Jahorina, Zbornik radova;  ISBN-99938-624-2-8, pp. 311–315;

Jotanović, G., Jauševac, G., (2011, novembar): „Primjena internet-tehnologija u poštanskom saobraćaju Republike Srpske, Treći međunarodni simpozijum, „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2011”, Zbornik radova,  Saobraćajni fakultet, Doboj, pp. 675–681;

Jauševac, G., Jotanović, G. (2011, novembar), „Upravljanje željezničkim saobraćajem pomoću mikroračunarskih sistema, Treći međunarodni simpozijum, „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2011”, Zbornik radova, Saobraćajni fakultet, Doboj, pp. 472–477.