OSNOVNI PODACI

Miroslav Kostadinovic

Ime i prezime: Miroslav Kostadinović

Datum rođenja: 13.12.1969.

Mjesto i država rođenja: Slavonski Brod, SFRJ

Kontakt:

miroslav.kostadinovic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Elektrotehnički fakultet I. Sarajevo; Godina- 2005.

Postdiplomski studij: Elektrotehnički fakultet I. Sarajevo; Godina- 2010.

Doktorski studij: Elektrotehnički fakultet I. Sarajevo; Godina- 2015;

Stečena titula- Doktor tehničkih nauka.

IZBORI U ZVANJA

Asistent: Uža naučna oblast- Elektrotehnika; Godina izbora- 2006; Institucija- Saobraćajni fakultet Doboj;

Viši asistent: Uža naučna oblast- Elektronika i elektronski sistemi; Godina izbora- 2011; Institucija- Saobraćajni fakultet Doboj;

Docent: Uža naučna oblast – Automatika i robotika; Godina izbora – 2015; Institucija – Elektrotehnički fakultet I. Sarajevo

STRUČNA BIOGRAFIJA

U proteklom desetogodišnjem periodu na Saobraćajnom fakultetu u Doboju angažman u nastavi obuhvatao je izvođenje auditornih i laboratorijskih vježbi na sledećim predmetima: Elektrotehnika, Električne mašine, Digitalna tehnika, Mikroprocesorski sistemi, Projektovanje i primjena digitalnih sistema, Automatsko upravljanje I i II, Digitalni sistemi upravljanja i Telekomunikacioni saobraćaj i mreže. U svojstvu autora ili koautora publikovao je preko 80 naučnih i stručnih radova u naučnim časopisima i zbornicima iz oblasti digitalnih elektronskih kola i sistema, računarske tehnike i sistema automatskog upravljanja. Autor je sledećih udžbenika koji se koriste u izvođenju nastavnog procesa na Saobraćajnom fakultetu u Doboju:

Praktikum za auditorne vježbe iz Elektrotehnike“, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet Doboj, 2012. god. ISBN 978-99955-36-32-9.

Praktikum za auditorne vježbe iz Električnih mašina“, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet Doboj, 2012. god. ISBN 978-99955-36-35-0.

Praktikum za auditorne vježbe iz Projektovanja i primjene digitalnih sistema sa mikrokontrolerom“, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet Doboj, 2012. god. ISBN 978-99955-36-37-4.

Praktikum za auditorne vježbe iz Mikroprocesorskih sistema“, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet Doboj, 2012. god. ISBN 978-99955-36-36-7.

ZNAČAJNIJI OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

M. Kostadinović, M. Stojčev, Z. Bundalo, D. Bundalo: „Design,  implementation and simulation of wirelesshart network”, 9th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services – TELSIKS 2009., Niš, October 7-9. 2009, IEEE Proceedings pp. 556-559. (195 puta download-ovan na ResearchGate i citiran u knjizi od autora Samia Akhtar-a.)

M. Kostadinović, Z. Bundalo, D. Bundalo: „Planning and Management of WirelessHart Network”, 33rd INTERNATIONAL CONVENTION MIPRO, CONFERENCE ON TELECOMMUNICATIONS & INFORMATION (CTI), Opatija, Croatia, May 24 – 28, 2010, IEEE Proceedings pp. 371-375. (Citiran od strane grupe autora iz Španije u radu „Integrated system for control and monitoring industrial wireless networks for labor risk prevention”, objavljenom u Elsevier časopisu sa SCI liste čiji je Impact Factor 1.467.)

M. Kostadinović, P. Gojković, Z. Bundalo: „Integration and Management of Wired/Wireless Networks Based on the HART Concept”, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 88 NR 8/2012. (Przeglad Elektrotchniczny is indexed by Thomson Scientific Web of Science Philadephia (Philadelphia list). Impact Factor: 0.242.)

RUKOVOĐENJE I UČEŠĆE U IZRADI PROJEKTA

U toku stručne karijere učestvovao je u realizaciji 15 projekata koji su sufinansirani od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Vlade Republike Srpske, od kojih su značajniji:

PRIMJENA BEŽIČNIH MREŽA U PROCESNOJ INUSTRIJI BAZIRANIH NA HART PROTOKOLU“, Saobraćajni fakultet Doboj i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, 2009-2010. god.

INTEGRACIJA BEŽIČNIH I ŽIČANIH INDUSTRIJSKIH MREŽA BAZIRANA NA HART KONCEPTU“, Saobraćajni fakultet Doboj i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, 2010-2011. god.

TESTIRANJE I UVOĐENJE MODIFIKOVANOG PID REGULATORA U BEŽIČNIM INDUSTRIJSKIM MREŽAMA BAZIRANIM NA HART PROTOKOLU“, Saobraćajni fakultet Doboj i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, 2013-2014. god.