Zdravko Nunic

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме: Здравко Нунић

Датум рођења: 16. 5. 1956.

Мјесто и држава рођења: Укриница,Теслић, Босна и Херцеговина

Контакт: zdravko.nunic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Машински факултет у Бањој Луци; година 1980.

Постдипломски студиј: Институција – Машински факултет Универзитета у Бањој Луци; година 2008.

Докторски студиј: Институција – Саобраћајни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Стечена титула – доктор техничких наука; година 2012.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Стручни сарадник у настави: Ужа научна област – Машинство, Машинске конструкције; Година избора – 2006; Институција – Саобраћајни факултет, Добој;

Виши асистент: Ужа научна област – Инжењерство и технологија (НП – Машинскo инжењерство); Година избора – 2009; Институција – Саобраћајни факултет, Добој;

Доцент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2012; Институција – Саобраћајни факултет, Добој;

Ванредни професор: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2017; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Године 1980. почиње с радом у РО „Трудбеник“ Добој, на пословима „Програмер NC и CNC машина“; 1984–2006. ради у АД „Хемопродукт“ – хемијска индустрија, Добој, на пословима и радним задацима извршног директора за техничка питања; 2001. године почиње с радом на Вишој техничкој школи у Добоју као спољни сарадник, а од 2006–2007.  на тој институцију ради као асистент.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

Шљивић, М., Нунић, З., Радоњић, Р.: „Избор оптималне технолошке варијанте комбинованог обликовања из радака из траке“, ХХХII савјетовање производног машинства са међународним учешћем, SPMS 2008, Нови Сад, 2008; (ISBN: 978-86-7892-131-5).

Ђудуровић, М., Ајановић, М.; Нунић, З.; Врањеш. Б.: „IMPROVING-EVALUATION OF A ROTATIONCOMBUSTION ENGINE WITH VARIABLE WORK SPACE – VWS“ NMV135E06, XXIV међународни научно-стручни скуп „Наука и моторна возила“, Београд, 23–24. априла 2013; 5Е06 – 1/9, pp. 386–394; CIP-629.3(082)(0.034.4); 621.43(082)(0.034.4); ISBN 978-86-80941-38-7; COBISS.SR-ID 182650892.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Нунић, З., Гојковић, П., Милутиновић, С.: “Утицај отказа елемената подсклопова и склопова кочног, управљачког система и пнеуматика у саобраћајним незгодама“, III међународни симпозијум „Нови хоризонти  саобраћаја и комуникација 2011“, стр. 47, Добој, 2011; ISBN 987-99955-36-28-2;

Мишић, Н., Нунић, З.: „Анализа броја саобраћајних незгода с аспекта техничке неисправности возила“ IV међународни симпозијум „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација 2013“, стр. 537–542, Добој, 2013; CIP-656.1/.2(082)(0.034.4) COBISS.BH-ID 4014104; ISBN 978-99955-36-45-9.

Мишић, Н., Нунић, З.: „Систем за управљање као фактор безбједности и потрошње горива моторног возила“, IV међународни симпозијум „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација 2013“, стр. 543–548, Добој, 2013; CIP-656.1/.2(082)(0.034.4) COBISS.BH-ID 4014104; ISBN 978-99955-36-45-9

РУКОВОЂЕЊЕ И УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА

Руководилац „Линијске производње предизолованих спојених цијеви већег профила од Ø219 [mm]“, 1987, за потребе АД „Хемопродукт“ – хемијска индустрија, Добој; „Линијске производње предизолованих спојених елемената већег профила од Ø219[mm]“, 1987, за потребе АД „Хемопродукт“ – хемијска индустрија, Добој,

Учесник „Концентричног вентила 52 Р 82“ за потребе РО „Трудбеник“, Добој; вођа технолошког дијела пројекта, 1882/83. године; „Израда конструкције и израда надоградње машине за чеоно заваривање заштитног плашта за пречнике  Ø 355– Ø 630 [mm]“, 1991, „WIDOS 4002 CNC“. АД „Хемопродукт“ – хемијска индустрија Добој, прихватио, откупио елементе надоградње и постао корисник.