OSNOVNI PODACI

Mile Milekic

Ime i prezime: Mile Milekić

Datum rođenja: 18. 2. 1949.

Mjesto i država rođenja: Medna, Mrkonjić Grad, FNRJ

Kontakt: mile.milekic@gmail.com

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Mašinski fakultet Banjaluka; godina 1976.

Postdiplomski studij: Institucija – Mašinski fakultet, Banjaluka; godina 2002.

Doktorski studij: Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj; godina 2009; Stečena titula – doktor tehničkih nauka.

IZBORI U ZVANJA

Viši asistent: Uža naučna oblast – Industrijska regulativa i standardizacija; Godina izbora – 2007; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj;

Docent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo; Godina izbora – 2009; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj;

Vanredni profesor: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo; Godina izbora – 2015; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

STRUČNA BIOGRAFIJA

Godine 1976–2005. zaposlen u Fabrici vijaka, Mrkonjić Grad, upravnik pogona, rukovodilac Sektora tehničke kontrole, tehnički direktor i direktor fabrike; 2005–2007 – Viša tehnička škola, Doboj; 2007 – Saobraćajni fakultet, Doboj.

OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

Milekić, M.: „Istraživanje ključnih karakteristika kvaliteta vijaka u    sistemu menadžmenta kvalitetom“, XIII naučno-stručna konferencija INDUSTRIJSKI SISTEMI IS 05, Herceg Novi, 07-09 septembar 2005, str. 657-664, (ISBN 86-7780-008-5)

Milekić, M., Gojković P.: „Principi socio-tehničkih sistema“, 9. međunarodna konferencija o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike DEMI 2009, Banja Luka, 28-29. 05. 2009, str. 371-376, (ISBN 978-99938-39-23-1).

Milekić, M., Gojković, P., Jašarević, S.: „A research on product performance in quality“, 13th International Research/Expert Conference”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2009, Hammamet, Tunisia, 16-21 October 2009, pp. 681-684, (ISSN 1840-4944).

Milekić, M.: „Socio-tehnički sistemi“, 7. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „QUALITY 2011“, Neum, 01-04. juni 2011, str. 185-190, (ISSN 1512-9268)

Milekić, M.: „Kvalitet kao faktor opstanka na tržištu poštanskih usluga“, 8. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „QUALITY 2013“, Neum, 06-08. juni 2013, str. 213-218, (ISSN 1512-9268)

Milekić, M.: „Balanced Scorecard Concept of Balanced Measurement of Performanses”, 17th International Research/Expert Conference” Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2013, Istanbul, Turkey, 10-11 September 2013, pp. 257-260, (ISSN 1840-4944)

OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

Milekić, M.: „Motivacija i principi sistema menadžmenta kvalitetom (QMS)“, časopis „Kvalitet“, Beograd, broj 3-4, (2007), str. 46-49, (ISSN 0354-2408)

Milekić, M.: „Koncepti integrisanih sistema menadžmenta“, „Kvalitet & izvrsnost“, Beograd, broj 5-6, (2013), str. 61-64, (ISSN 2217-852X)

Milekić, M.: „Smjernice Strategije XXV kongresa Svjetskog poštanskog saveza, „Kvalitet & izvrsnost“, Beograd, broj 11-12, (2014), str. 78-81, (ISSN 2217-852X)

RUKOVOĐENJE I UČEŠĆE U IZRADI PROJEKTA

Učesnik u projektu „Održavanje sredstava rada, opreme i pripadajućih objekata u RO Tvornica vijaka Mrkonjić Grad“, 1987; projekat sufinansiralo Ministarstvo za nauku Bosne i Hercegovine; „Provjera osposobljenosti Fabrike vijaka Mrkonjić Grad za proizvodnju kolosječnog pribora, osovinica, vijčanih i srodnih proizvoda za željeznicu“, Mašinski fakultet, Banja Luka, 2001.