ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме:  Перица Гојковић

Датум рођења: 1.2.1958

Мјесто и држава рођења: Општина Добој, Босна и Херцеговина

Контакт: perica.gojkovic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Машински факултет у Бања Луци; Година- 1981.

Постдипломски студиј: Машински факултет у Бања Луци; Година- 1988.

Докторски студиј: Машински факултет у Бања Луци; Година- 1994

Стечена титула- Доктор техничких наука.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Доцент: На предмету- Нацртна геометрија и основи машинства; Година избора- 1995.; Институција- Технолошки факултет Бања Лука.

Ванредни професор: Ужа научна област- Производни системи; Година избора- 2002; Институција- Факултет техничких наука Нови Сад.

Ванредни професор: На предмету- Нацртна геометрија и основи машинства; Година избора- 2004.; Институција- Технолошки факултет Бања Лука.

Редовни професор: Ужа научна област- Индустријски системи; Година избора- 2013; Институција- Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

У протеклом десетогодишњем периоду на Саобраћајном факултету у Добоју изводио је наставу из групе техничких предмета на магистарским, мастер и основним студијама: Нацртна геометрија и основи машинства, Техничко цртање, Организација производње, Пројектовање информационих система, Развој производа и Методологија научно истраживачког рада (постдипломски студиј на Саобраћајном факултету у Добоју). У својству аутора или коаутора публиковао је више од 80 научних и стручних радова у научним часописима и зборницима из области индустријских система. Аутор или коаутор је следећих уџбеника који се користе у извођењу наставног процеса на Саобраћајном факултету у Добоју:

Сорак М., Гојковић П.: „Нацртна геометрија и основи машинства“, Универзитет у Бањој Луци, Технолошки факултет Бања Лука, 1996 год.

Милошевић Ж., Гојковић П., Туфекџић X., Благојевић А., Милошевић Д.: „Квалитет и техника мјерења“, Завод за издавање уџбеника и  наставна средства Београд, 2000 год.

Гојковић П, Сорак М., Драгић М.: „Збирка задатака из основа машинства“, Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој, 2008 год.

Бањанин М., Гојковић П.: „Аналитичке процедуре у инжињерским дисциплинама“, Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој, 2008 год.

Гојковић П.:Развој производа“, Универзитет у Источном Сарајеву,Саобраћајни факултет Добој, 2008 год.

РУКОВОЂЕЊЕ И УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА

У току стручне каријере као координатор или истраживач учествовао je у реализацији следећих важнијих пројеката који су суфинансирани од стране Министарства за науку и технологију Владе Републике Српске:

GPS И RFID ТЕХНОЛОГИЈА У САОБРАЋАЈУ“, Саобраћајни факултет Добој и Министарство науке и технологије Републике Српске, 2008-2009. год.

ПРИМЈЕНА БЕЖИЧНИХ МРЕЖА У ПРОЦЕСНОЈ ИНУСТРИЈИ БАЗИРАНИХ НА HART ПРОТОКОЛУ“, Саобраћајни факултет Добој и Министарство науке и технологије Републике Српске, 2009-2010. год.

УВОЂЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ФОТОНАПОНСКИХ МОДУЛА У АУТОНОМНИМ СОЛАРНИМ СИСТЕМИМА ЗА НЕЗАВИСНО ЕНЕРГЕТСКО НАПАЈАЊЕ“, Саобраћајни факултет Добој и Министарство науке и технологије Републике Српске, 2010-2011. год.

ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИНТЕГРИСАНИХ СИСТЕМА НА БАЗИ ГОРИВИХ И СОЛАРНИХ ЋЕЛИЈА У СВРХУ ПОВЕЋАЊА ИСКОРИСТИВОСТИ АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“, Саобраћајни факултет Добој и Министарство науке и технологије Републике Српске, 2012-2013. год.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА АУТОНОМНИХ СОЛАРНИХ СИСТЕМА У НАПАЈАЊУ ОБЈЕКАТА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ“, Саобраћајни факултет Добој и Министарство науке и технологије Републике Српске, 2013-2014. год.