Замјеник руководиоца катедре: Проф.др Здравко Нунић, ванредни професор

Секретар катедре: Мирослав Павловић, дипл.инж.саоб.

НАСТАВНИЦИ

Проф.др Ранко Божичковић, редовни професор

Проф.др Здравко Нунић, ванредни професор

Проф.др Месуд Ајановић, ванредни професор

др Бошко Ђукић, доцент

др Зоран Ристикић, доцент

САРАДНИЦИ

Мирослав Павловић, асистент

ЛИСТА ПРЕДМЕТА:

1Транспортна средства и уређаји
2Експлоатација и одржавање
3Мотори СУС
4Моторна возила
5Основни видови транспорта 1
6Основе термодинамике
7Основе механике флуида
8Технологија горива и мазива
9Основе динамике возила
10Системи за добаву горива
11Алтернативна горива и неконвенцијални погони возила
12Мехатронички системи код мотора и возила
13Пумпе, компресори и вентилатори
14Материјали друмских возила
15Конструкција мотора СУС
16Опрема мотора СУС
17Пројектовање и прорачун возила
18Експлоатација и одржавање
19Дијагностика и одржавање мотора
20Пројектовање и организација система за одржавање возила
21Технички преглед и хомологација возила
22Управљање људским ресурсима, знањем и пројектима
23Техничка дијагностика моторних возила
24Напредна динамика флуида- гасна динамика
25Теорија еластичности
26Торзионе осцилације мотора СУС
27Надопуњење мотора СУС
28Динамика мотора СУС
29Моделирање процеса у моторима
30Систем активне сигурности возила
31Возила посебне намјене
32Анализа хаварија
33Аеродинамика и дизајн возила
34Трансмисија возила
35Неконвенцијални погони возила