ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме: Живко Ерцег

Датум рођења: 17.06.1965.

Мјесто и држава рођења: Добој, Босна и Херцеговина

Контакт:

zivko.erceg@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Економски факултет је завршио у Суботици 1991. године.

Постдипломски студиј: Економском факултету у Бањој Луци 2009. године,  на тему „Пословни успјех предузећа у функцији структуре и динамике ангажовања средстава (на примјеру предузећа АД „ТКС-ДАЛЕКОВОДИ“ Добој)”.

Докторски студиј: Докторску дисертацију под називом „Креирање управљачке стратегије предузећа кроз рационализацију управљања ангажованим средствима“, одбранио је 2015. године у Бијељини, на Факултету пословне економије.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Доцент: Доцента, ужа научна област Менаџмент добио је на Факултету пословне економије у Бијељини, 2017. године.

 СТРУЧНА БИОГРАФИЈА 

  • Инспектор за привредни криминал у ЦЈБ Добој,
  • Руководилац представништва АД „Бањалучка пивара“ за регију Добој,
  • Начелник Одјељења у административној служби града Добоја,
  • Директор ЈУ„Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Добој“,
  • Стручни савјетник за економско-финансијске послове у кабинету Градоначелника града Добоја,
  • Директор а.д. „Водовод“ Добој,
  • Стручни консултант за науку и образовање у кабинету Градоначелника града Добој.

 ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

Ерцег, Ж., Ђурић, П., Новарлић, Б. & Ристеска Јанкулоска, А. (2017). Inter relation of companys management and strategy and the rationalization of the management available of resources. 48th International Scientific Conference 2017, Contemporary approaches in the analysis of economic preformances, Faculty of Economics – University of Niš, pp. 13-22, ISBN 978-86-6139-145-3, UDC 005.21).

Ристеска Јанкулоска, А., Спасеска Т., Ђурић, П., Новарлић, Б. & Ерцег, Ж. (2017). SMEs Financing and The Capital Market – Case Of Macedonia. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series VI. IBANESS Congress Series-Ohrid/ Macedonia. Proceedings of International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series Ohrid/ Macedonia, October 28-29, 2017 / Eds. Nikoloski, D., Dimitrov, K., Rasim Yilmaz, R., pp. 1-8, ISBN: 978-9989-695-57-5

 Joвичић, M., Eрцeг, Ж., Ђурић, П. (2012). Утицaj структурe и динaмикe aнгaжoвaних срeдстaвa нa пoслoвни успjeх прeдузeћa. Нoви eкoнoмист чaсoпис зa eкoнoмску тeoриjу и прaксу. Брoj 11. Jaнуaр-jун 2012. Гoдинa VI. Биjeљинa: Фaкултeт пoслoвнe eкoнoмиje Унивeрзитeтa у Истoчнoм Сaрajeву, стр. 22-27.

Eрцeг, Ж., Ђурић, П. (2012). Transparency of business operations as a factor of favourable business setting. Book of abstracts from First International Conference on Business, Economics and Finance-ICBEF 2012. September 13-15th 2012. Macedionia Stip: Faculty of Economics University Goce Delcev, pp. 44-45.

Eрцeг, Ж., Ђурић, П. (2011). Утицaj трoшкoвa лoгистикe нa пoслoвни успjeх мaлих и срeдњих прeдузeћa. Збoрник aпстрaкaтa сa III Meђунaрoднoг симпoзиjумa Нoви хoризoнти сaoбрaћaja и кoмуникaциja.  24. и 25. нoвeмбaр 2011. Дoбoj: Сaoбрaћajни фaкултeт Унивeрзитeтa у Истoчнoм Сaрajeву, стр. 93.

 ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Митровић, Г., Ерцег, Ж., (2016). Реалне могућности управљања каматним ризиком у банкарском сектору БиХ у условима кризе. Нови економист часопис за економску теорију и праксу. Број 19. Јануар-јун 2016. Година X. Бијељина: Факултет пословне економије Универзитета у Источном Сарајеву, стр. 192-198.

Нoвaрлић, Б., Ђурић, П., Eрцeг, Ж., Пoпoвић, Б. (2012). Лoкaлнa зajeдницa кao „крeaтoр“ мрeжe друмскoг сaoбрaћaja с пoсeбним aкцeнтoм нa ужe грaдскo jeзгрo. Збoрник рaдoвa сa Нaучнo-стручнoг скупa Сaoбрaћajницe и oптимизaциja трaнспoртa. 22. и 23. нoвeмбaр 2012. Дoбoj: Сaoбрaћajни фaкултeт Унивeрзитeтa у Истoчнoм Сaрajeву, стр. 77-82.

Лукић, Љ., Eрцeг, Ж., Ђурић, П. (2012). Успoстaвљaњe интeрних пoслoвних инкубaтoрa кao мoдeлa приликoм рeструктурирaњa вeликих пoслoвних систeмa. Збoрник рaдoвa сa Нaучнo-стручнoг скупa Сaoбрaћajницe и oптимизaциja трaнспoртa. 22. и 23. нoвeмбaр 2012. Дoбoj: Сaoбрaћajни фaкултeт Унивeрзитeтa у Истoчнoм Сaрajeву, стр. 295-298.

Eрцeг, Ж. (2007). JП„Aгeнциja зa рaзвoj мaлих и срeдњих прeдузeћa oпштинe Дoбoj“. Лидeр, чaсoпис зa тeoриjу и прaксу мeнaџмeнтa, прeдузeтништвa и лидeрствa. Брoj 1-2. 2007. Гoдинa В. Бaњa Лукa: Хoризoнт фoндaциja, стр. 56

Слободан Суботић, Живко Ерцег, Синиша Божичковић: Утицај фиксних расхода на пословни резултат саобраћајног предузећа, Пословни консултант, Међународно индексирани научно-стручни часопис, број 68.,  “ФИНцонсулт’’ Тузла,  јули/август 2017. (ИССН 1986-5538, ЕБСЦО Публисхинг), стр. 41-47.

Ерцег, Ж., Новарлић, Б., Стевић, Ж., Драгичевић, И. & Ђурић, П. (2017). Optimization of Transport Routes and Communal Infrastructure in Conditions of Extreme Natural Phenomena. V IBANESS Congresses Series-Kırklareli/Turkey 23-24 September, 2017, Proceedings, pp. 286-294, ISBN 978-605-67815-0-6, First Printed: September-2017,).

 

РУКОВОЂЕЊЕ И УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА

Члан Општинског Развојног Тима, ангажованог на изради документа Стратегија развоја општине Добој 2011-2020.

Члан радних група задужених за имплементацију стратешких докумената:

  • Стратегија развоја малих и средњих предузећа РС 2006-2010,
  • Статегија подстицања и развоја страних улагања у РС 2009-2013,
  • Стратегија успостављања и развоја пословних зона у РС 2009-2013.