На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16) и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1051/17 од 04.05.2017. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2017/2018. години  расписан је

КОНКУРС
за упис студената у прву годину другог циклуса студија
у академској 2017/2018. години

Одобрени број студената који се уписују на прву годину другог циклуса на студијски програм „Саобраћај“ Саобраћајног факултета у Добоју:

 • суфинансирање: 40,
 • ванредни: 10,
 • укупно: 50.

По завршетку студија кандидати који конкуришу на упис на студијски програм „Саобраћај“ могу да стекну једно од сљедећих звања:

 • мастер саобраћаја – 300 ECTS – Друмски и градски саобраћај,
 • мастер саобраћаја – 300 ECTS – Жељезнички саобраћај,
 • мастер саобраћаја – 300 ECTS – Поштански саобраћај,
 • мастер саобраћаја – 300 ECTS – Телекомуникације,
 • мастер саобраћаја – 300 ECTS – Логистика

Кандидати који конкуришу на упис на студијски програм „Саобраћај“ полажу квалификациони испит из предмета из стручних предмета са првог циклуса студија зависно од излазног профила.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ЗА УПИС НА ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

 • Кандидати који конкуришу на упис, полажу квалификациони.
 • Реализацију квалификационог испита и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља комисија за упис студената организационе јединице универзитета у сарадњи са централном комисијом за упис на студијске програме универзитета.
 • Избор кандидата се врши према броју бодова на квалификационом испиту.
  У случају истог броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на квалификационом испиту.
 • У складу са Одлуком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1051/17 од 04.05.2017. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2017/2018. години, кандидати приликом пријаве могу конкурисати на два или више студијских програма с тим да право уписа могу остварити само на једном од изабраних студијских програма, а у складу са одобреним бројем студената на појединим студијским програмима.

II КОНКУРСНИ РОКОВИ

Први уписни рок ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 • пријављивање кандидата почиње 18.09.2017. а завршава 22.09.2017. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
 • полагање квалификационог испита обавиће се 25.09.2017. са почетком у 9,00 часова;
 • објављивање резултата конкурса је 26.09.2017. године до 14,00 часова;
 • упис примљених кандидата почиње 27.09.2017. године, а завршава се 29.09.2017. године.

Други уписни рок ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА организоваће организационе јединице високошколске установе које у првом року не упишу планирани број студената, а према сљедећим терминима:

 • пријављивање кандидата почиње 16.10.2017. а завршава 20.10.2017. године;
 • полагање квалификационог испита је 23.10.2017. године са почетком у 9,00 часова на свим организационим јединицама високошколске установе;
 • објављивање резултата конкурса је до 24.10.2017. године до 14,00 часова;
 • упис примљених кандидата почиње 25.10.2017. године а завршава 27.10.2017. године.

III ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

 • Висина школарине за редовне и ванредне студенте на студијским програмима првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2017/18. годину утврђена је Одлуком Владе Републике Српске.
 • Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности износи 60,00 КМ за студијске програме организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву, осим на академијама Универзитета у Источном Сарајеву и Мeдицинског факултета у Фочи, гдје износи 70,00 КМ.
  Уплата ће се вршити према одлукама управних одбора универзитета, а инструкцију ће кандидати добити на организационим јединицама универзитета.
  Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.
 • Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).
 • Приликом уписа/пријаве на другом циклусу студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то:
  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
  • Оргинал или овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студија, односно основном студију;
  • Увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија односно основном студију;
  • Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);
  • Доказ о уплати накнаде за полагање квалификационог испита.
 • Комисија за упис студената организационе јединице универзитета дужна је да централној комисији за упис достави коначан извјештај о резултатима уписа студената на студијске програме одговарајуће јединице у року од 24 часа након формирања ранг листе.
  Централна комисија за упис доставља сенату универзитета јединствени извјештај за упис на нивоу универзитета/високе школе.
 • Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг листи пласира у оквиру броја утврђеног конкурсом за упис.
  Кандидат који је остварио право на упис а у предвиђеном року није извршио упис губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи.
  Уколико се кандидат налази на ранг-листи до броја који је конкурсом утврђен за упис, остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење које ће поред налаза општег здравственог стања, укључивати и налаз психолога.
 • Ранг-листа објављује се на огласној табли организационе јединице универзитета/високе школе.
 • Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора декану факултета/академије, у року од 48 часова од објављивања ранг-листе на огласној табли организационе јединице универзитета/високе школе.
  Одлука по приговору донијеће се у року од 48 часова од подношења приговора и саопштава се подносиоцу приговора и објављује на огласној табли организационе јединице универзитета/високе школе.

Комплетан конкурс за упис студената у прву годину другог циклуса студија у академској 2017/2018. години можете преузети >>овдје<<

Посебне одредбе везане за упис студената у прву годину другог циклуса студија у академској 2017/2018. години можете преузети >>овдје<<