Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1051/17 od 04.05.2017. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2017/2018. godini  raspisan je

KONKURS
za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija
u akademskoj 2017/2018. godini

Odobreni broj studenata koji se upisuju na prvu godinu drugog ciklusa na studijski program „Saobraćaj“ Saobraćajnog fakulteta u Doboju:

 • sufinansiranje: 40,
 • vanredni: 10,
 • ukupno: 50.

Po završetku studija kandidati koji konkurišu na upis na studijski program „Saobraćaj“ mogu da steknu jedno od sljedećih zvanja:

 • master saobraćaja – 300 ECTS – Drumski i gradski saobraćaj,
 • master saobraćaja – 300 ECTS – Željeznički saobraćaj,
 • master saobraćaja – 300 ECTS – Poštanski saobraćaj,
 • master saobraćaja – 300 ECTS – Telekomunikacije,
 • master saobraćaja – 300 ECTS – Logistika

Kandidati koji konkurišu na upis na studijski program „Saobraćaj“ polažu kvalifikacioni ispit iz predmeta iz stručnih predmeta sa prvog ciklusa studija zavisno od izlaznog profila.

I OPŠTE ODREDBE ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA

 • Kandidati koji konkurišu na upis, polažu kvalifikacioni.
 • Realizaciju kvalifikacionog ispita i utvrđivanje redoslijeda kandidata (rang-liste) obavlja komisija za upis studenata organizacione jedinice univerziteta u saradnji sa centralnom komisijom za upis na studijske programe univerziteta.
 • Izbor kandidata se vrši prema broju bodova na kvalifikacionom ispitu.
  U slučaju istog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na kvalifikacionom ispitu.
 • U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1051/17 od 04.05.2017. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2017/2018. godini, kandidati prilikom prijave mogu konkurisati na dva ili više studijskih programa s tim da pravo upisa mogu ostvariti samo na jednom od izabranih studijskih programa, a u skladu sa odobrenim brojem studenata na pojedinim studijskim programima.

II KONKURSNI ROKOVI

Prvi upisni rok DRUGOG CIKLUSA STUDIJA:

 • prijavljivanje kandidata počinje 18.09.2017. a završava 22.09.2017. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);
 • polaganje kvalifikacionog ispita obaviće se 25.09.2017. sa početkom u 9,00 časova;
 • objavljivanje rezultata konkursa je 26.09.2017. godine do 14,00 časova;
 • upis primljenih kandidata počinje 27.09.2017. godine, a završava se 29.09.2017. godine.

Drugi upisni rok DRUGOG CIKLUSA STUDIJA organizovaće organizacione jedinice visokoškolske ustanove koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata, a prema sljedećim terminima:

 • prijavljivanje kandidata počinje 16.10.2017. a završava 20.10.2017. godine;
 • polaganje kvalifikacionog ispita je 23.10.2017. godine sa početkom u 9,00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove;
 • objavljivanje rezultata konkursa je do 24.10.2017. godine do 14,00 časova;
 • upis primljenih kandidata počinje 25.10.2017. godine a završava 27.10.2017. godine.

III OSTALE ODREDBE

 • Visina školarine za redovne i vanredne studente na studijskim programima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2017/18. godinu utvrđena je Odlukom Vlade Republike Srpske.
 • Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, osim na akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Medicinskog fakulteta u Foči, gdje iznosi 70,00 KM.
  Uplata će se vršiti prema odlukama upravnih odbora univerziteta, a instrukciju će kandidati dobiti na organizacionim jedinicama univerziteta.
  Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine prvog ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.
 • Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).
 • Prilikom upisa/prijave na drugom ciklusu studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta i to:
  • Izvod iz matične knjige rođenih;
  • Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
  • Orginal ili ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studija, odnosno osnovnom studiju;
  • Uvjerenje o položenim ispitima na prvom ciklusu studija odnosno osnovnom studiju;
  • Nastavni plan i program studija koje je kandidat završio (ukoliko je studirao na drugom fakultetu);
  • Dokaz o uplati naknade za polaganje kvalifikacionog ispita.
 • Komisija za upis studenata organizacione jedinice univerziteta dužna je da centralnoj komisiji za upis dostavi konačan izvještaj o rezultatima upisa studenata na studijske programe odgovarajuće jedinice u roku od 24 časa nakon formiranja rang liste.
  Centralna komisija za upis dostavlja senatu univerziteta jedinstveni izvještaj za upis na nivou univerziteta/visoke škole.
 • Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se na rang listi plasira u okviru broja utvrđenog konkursom za upis.
  Kandidat koji je ostvario pravo na upis a u predviđenom roku nije izvršio upis gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang-listi.
  Ukoliko se kandidat nalazi na rang-listi do broja koji je konkursom utvrđen za upis, ostvario je pravo na upis i dužan je prilikom upisa priložiti ljekarsko uvjerenje koje će pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja, uključivati i nalaz psihologa.
 • Rang-lista objavljuje se na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta/visoke škole.
 • Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora dekanu fakulteta/akademije, u roku od 48 časova od objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta/visoke škole.
  Odluka po prigovoru donijeće se u roku od 48 časova od podnošenja prigovora i saopštava se podnosiocu prigovora i objavljuje na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta/visoke škole.

Kompletan konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini možete preuzeti >>ovdje<<

Posebne odredbe vezane za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini možete preuzeti >>ovdje<<