Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1051/17 od 04.05.2017. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2017/2018. godini  raspisan je

KONKURS
za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija
u akademskoj 2017/2018. godini

Odobreni broj studenata koji se upisuju na prvu godinu prvog ciklusa na studijski program „Saobraćaj“ Saobraćajnog fakulteta u Doboju:

 • budžet: 40,
 • sufinansiranje: 115,
 • strani državljani: 5,
 • vanredni: 10,
 • ukupno: 170.

Po završetku studija kandidati koji konkurišu na upis na studijski program „Saobraćaj“ mogu da steknu jedno od sljedećih zvanja:

 • diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS – Drumski i gradski saobraćaj,
 • diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS – Željeznički saobraćaj,
 • diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS – Telekomunikacije i poštanski saobraćaj,
 • diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS – Logistika,
 • diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS – Saobraćajnice,
 • diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS – Informatika u saobraćaju,
 • diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS – Vazdušni saobraćaj,
 • diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS – Motorna vozila.

Kandidati koji konkurišu na upis na studijski program „Saobraćaj“ polažu prijemni ispit iz predmeta „Matematika“.

I OPŠTE ODREDBE ZA UPIS NA PRVI CIKLUS STUDIJA

 • Osnovni uslov za upis na studijske programe prve godine prvog ciklusa studija je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.
 • Kandidati koji konkurišu na upis, polažu prijemni ispit ili ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti.
 • Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:
  • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

  Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova.
  Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova.

 • Realizaciju prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti i utvrđivanje redoslijeda kandidata (rang-liste) obavlja komisija za upis studenata organizacione jedinice univerziteta u saradnji sa centralnom komisijom za upis na studijske programe univerziteta.
 • Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova po oba mjerila na rang-listi.
  U slučaju istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.
 • Ukoliko broj primljenih studenata bude manji od minimuma utvrđenog Pravilnikom o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Sl.glasnik RS“ broj 84/14 i 38/17) navedenim studentima će biti ponuđen drugi odgovarajući studijski program.
 • U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1051/17 od 04.05.2017. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2017/2018. godini, kandidati prilikom prijave mogu konkurisati na dva ili više studijskih programa s tim da pravo upisa mogu ostvariti samo na jednom od izabranih studijskih programa, a u skladu sa odobrenim brojem studenata na pojedinim studijskim programima.

II KONKURSNI ROKOVI

Prvi upisni rok PRVOG CIKLUSA STUDIJA:

 • prijavljivanje kandidata počinje 19.06.2017. a završava 23.06.2017. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);
 • polaganje prijemnog ispita obaviće se 26.06.2017. godine sa početkom u 9,00 časova;
 • objavljivanje rezultata konkursa je 28.06.2017. godine do 14,00 časova;
 • upis primljenih kandidata počinje 03.07.2017. godine, a završava se 07.07.2017. godine.

Drugi upisni rok PRVOG CIKLUSA STUDIJA organizovaće organizacione jedinice visokoškolske ustanove koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata, a prema sljedećim terminima:

 • prijavljivanje kandidata počinje 28.08.2017. a završava 01.09.2017. godine;
 • polaganje prijemnog ispita je 04.09.2017. godine sa početkom u 9,00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove;
 • objavljivanje rezultata konkursa je do 06.09.2017. godine do 14,00 časova;
 • upis primljenih kandidata počinje 11.09.2017. godine a završava 15.09.2017. godine.

III OSTALE ODREDBE

 • Visina školarine za redovne i vanredne studente na studijskim programima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2017/18. godinu utvrđena je Odlukom Vlade Republike Srpske.
 • Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, osim na akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Medicinskog fakulteta u Foči, gdje iznosi 70,00 KM.
  Uplata će se vršiti prema odlukama upravnih odbora univerziteta, a instrukciju će kandidati dobiti na organizacionim jedinicama univerziteta.
  Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine prvog ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.
 • Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).
 • Prilikom upisa/prijave na prvom ciklusu studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta, i to:
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci
  • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu;
  • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti,
  • ljekarsko uvjerenje podnose kandidati.
 • Komisija za upis studenata organizacione jedinice univerziteta dužna je da centralnoj komisiji za upis dostavi konačan izvještaj o rezultatima upisa studenata na studijske programe odgovarajuće jedinice u roku od 24 časa nakon formiranja rang liste.
  Centralna komisija za upis dostavlja senatu univerziteta jedinstveni izvještaj za upis na nivou univerziteta/visoke škole.
 • Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se na rang listi plasira u okviru broja utvrđenog konkursom za upis.
  Kandidat koji je ostvario pravo na upis a u predviđenom roku nije izvršio upis gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang-listi.
  Ukoliko se kandidat nalazi na rang-listi do broja koji je konkursom utvrđen za upis, ostvario je pravo na upis i dužan je prilikom upisa priložiti ljekarsko uvjerenje koje će pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja, uključivati i nalaz psihologa.
 • Rang-lista objavljuje se na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta/visoke škole.
 • Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora dekanu fakulteta/akademije, u roku od 48 časova od objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta/visoke škole.
  Odluka po prigovoru donijeće se u roku od 48 časova od podnošenja prigovora i saopštava se podnosiocu prigovora i objavljuje na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta/visoke škole.

Kompletan konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini možete preuzeti >>ovdje<<

Posebne odredbe vezane za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini možete preuzeti >>ovdje<<